Obiective

Obiectiv general: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, realizează măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, în conformitate cu strategiile guvernamentale în domeniul protecţiei copilului şi a persoanelor cu handicap adoptate şi transpuse în funcţie de priorităţile jude ţului Vaslui.

ORIENTĂRILE STRATEGICE ALE DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI

 1. Prevenirea şi reducerea abandonului copiilor de către proprii părinţi, prin sprijinirea familiilor aflate în dificultate şi prin dezvoltarea alternativelor de tip familial;
  În vederea prevenirii şi reducerii abandonului familial au fost adoptate o serie de acte normative, respectiv 272/2004privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor, O.U.G.R. nr. 416/2001 privind venitul minim garantat care vine în sprijinul familiilor sărace cu copii mulţi, O.U.G.R nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat care previne abandonul şcolar şi familial şi Legea nr. 314/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie.
 2. Restructurarea serviciilor şi instituţiilor de tip rezidenţial, prin crearea de unităţi de tip familial, cu număr mic de beneficiari şi personal specializat;
  Una dintre principalele cerinţe ale Uniunii Europene, pentru care acordă fonduri, o constituie modernizarea serviciilor de protecţie rezidenţială care va avea drept efect închiderea centrelor de plasament/asistenţă mari, închiderea centrelor de plasament pentru copii cu vârste mici (0-3 ani) şi a centrelor de plasament pentru copiii cu handicap sever şi reorientarea acestor copii către servicii alternative de tip familial sau servicii integrate în comunitate.
 3. Promovarea adopţiei, cu prioritate a adopţiei naţionale;
  În scopul armonizării legislaţiei interne cu reglementările şi practicile internaţionale în domeniul adopţiei, Legea 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, reglementează procesul adopţiei şi stabileşte clar procesul adopţiei atât pe plan naţional cât ţi internaţional.
 4. Continuarea procesului de descentralizare a sistemului de asistenţă socială prin întărirea capacităţii autorităţilor locale de a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile;
  prin conştientizarea şi implicarea sporită a colectivităţilor locale în gestiunea problematicii locale, şi continuarea procesului de descentralizare a sistemului, de la nivelul judeţului spre cel al comunităţilor, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative integrate în comunitate. În acest scop, Legea nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială promovează parteneriatul cu autorităţile locale şi societatea civilă insistând pe soluţionarea problemelor sociale la nivel comunitar.
 5. Îmbunătăţirea mecanismelor financiare: asigurarea resurselor financiare, coordonarea fluxurilor de bani, creşterea eficacităţii rezultatelor obţinute la nivelul beneficiarului final din sistem copilul;
  În vederea obţinerii suportului financiar necesar asigurării standardelor minime obligatorii şi oferirii unor servicii de calitate beneficiarilor s-au contractat o serie de granturi oferite de Uniunea Europeană şi Banca Mondială prin diferite scheme de investiţii şi programe sociale. Derularea programelor aferente granturilor asigură o mai mare implicare a comunităţilor locale şi creşterea eficienţei serviciilor oferite. În acelaşi scop au fost promulgate o serie de acte legislative, respectiv O.U.G.R. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice şi O.U.G.R. nr. 20/2002 privind achiziţiile publice pe internet.
 6. Ameliorarea sistemului de standarde minimale obligatorii, respectiv de norme profesionale şi administrativ-instituţionale, pe tipuri de servicii şi intervenţii oferite de sistemul de protecţie;
  Ameliorarea sistemului de standarde minimale obligatorii vizează servicii diversificate şi eficientizate, număr mic de beneficiari pe unităţi de tip familial/protejaţi în alternative la sistemul rezidenţial, resurse financiare şi personal specializat. Realizarea acestui deziderat impune implementarea de programe cu finanţări interne şi externe în parteneriat.
 7. Dezvoltarea şi profesionalizarea resurselor umane care intervin în sistemul de protecţie
  Legislaţia actuală presupune dezvoltarea şi specializarea continuă a specialiştilor din domeniul protecţiei sociale prin susţinerea de seminarii, cursuri, programe de formare etc. Acest aspect se impune datorită complexităţii reformei şi alinierea specialiştilor la nivelul standardelor europene. Astfel, Ordinul 252/2003 impune instruirea şi specializarea în domeniul informaticii a funcţionarilor publici. H.G.R. nr. 679/2003 stabileşte condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistenţilor maternali profesionişti.
  Institutul Naţional de Administraţie asigură perfecţionarea continuă a specialiştilor din administraţia publică.

În vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii pentru persoanele cu handicap şi persoanele vârstnice, sunt considerate prioritare următoarele:


DIAGNOZA DOMENIULUI DE ACTIVITATE

Populaţie, Şomaj, Situaţie economică şi socială a zonei

Zona Moldovei este caracterizată printr-un nivel economic mai scăzut decât restul ţării, ceea ce face ca necesitatea unei intervenţii în sensul ameliorării situaţiei copiilor aflaţi în dificultate şi a persoanelor cu handicap să fie imperioasă în aceasta regiune. Judeţul Vaslui este situat în partea estică a ţării, la graniţa cu Republica Moldova. Judeţele vecine sunt Iaşi, la nord, Neamţ la nord-vest, Bacău la vest, Vrancea la sud-vest şi Galaţi la sud.

Ca organizare administrativă, judeţul Vaslui are 3 municipii (Vaslui, Bârlad şi Huşi), două oraşe (Negreşti şi Murgeni) şi 81 comune.

Suprafaţa totală a judeţului este de 5318 km2, reprezentând 2,23% din suprafaţa ţării şi 14,4% din suprafaţa Regiunii Nord-Est.

Populaţia totală la 01.07.2004 era de 459.255 locuitori (3,00% din populaţia ţării şi 12,5% din populaţia Regiunii Nord-Est). Populaţia urbană este mai mică decât media naţională (39,3 % comparativ cu 52,74%).

Repartiţia pe sexe a populaţiei este următoarea:

Rata şomajului la 31.12.2004 era de 10,3%.
98,8 % din populaţia judeţului este de naţionalitate română.
96,72 % din populaţia judeţului este de religie ortodoxă.

Prin intermediul acţiunilor şi activităţilor întreprinse în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, situaţia beneficiarilor serviciilor oferite se prezintă astfel:

Copii

Adulţi

Dorind o cât mai bună cunoaştere a activităţii Direcţiei Generale pentru Protecţia Copilului Vaslui, în anul 2009 a avut loc o puternică mediatizare a drepturilor copilului, a programelor şi proiectelor desfăşurate de Direcţie, gradul de implementare a strategiei, prin conferinţe de presă, comunicate de presă, articole şi reportaje de informare a cetăţenilor, seminarii, diferite pliante, broşuri şi articole.


Dimensiune TEXT
A+ Marire
A- Reducere

Ghiseu informatii Formulare Link-uri utile Web Mail