Welcome to Directia Generala de Aistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui   Click to listen highlighted text! Welcome to Directia Generala de Aistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui
Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Prezentarea instituției

         Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Vaslui este serviciul public specializat pentru protecţia copilului, respectiv instituţia publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Vaslui, coordonată din punct de vedere metodologic de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, din subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, și Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, din subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

       Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 112/26.11.2004, în baza Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a Hotărârii de Guvern nr. 1434/2204 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică.
      Aria acţiunilor şi activităţilor de protecţie socială se desfăşoară în conformitate cu Strategia Guvernamentală în domeniul protecţiei sociale, adoptată şi transpusă în funcţie de priorităţile judeţului, colaborând în acest sens cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea organizării şi dezvoltării unui sistem integrat de protecţie a copilului aflat în dificultate la nivel judeţean.

Misiunea

      Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui are misiunea de a asigura promovarea, coordonarea, monitorizarea și controlul activității de protecție a drepturilor copilului, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a oricăror persoane aflate în dificultate.

În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui îndeplineşte următoarele funcţii de:

- Strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean;
- Coordonare a activităţilor de asistenţă socială la nivelul judeţului;
- Administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
- Colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
- Execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenire şi combatere a marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;
- Reprezentare a Consiliului Judeţean pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui îndeplineşte următoarele atribuții:

În domeniul protecţiei persoanei adulte:

- Completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia;
- Acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
- Depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie;
- Verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie;
- Asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie;
- Depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
- Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

În domeniul protecţiei drepturilor copilului:

- Întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;
- Monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;
- Identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
- Monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;
- Identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii;
- Acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;
- Reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau   încetarea acestora;
- Îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;
- Identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de     familie sau de persoană aptă să adopte copii;
- Monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;
- Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

Alte atribuţii:

- Coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
- Coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii;
- Acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;
- Evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap, şi supraveghează activitatea acestor   asistenţi;
- Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
- Dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului;
- Colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale şi cu alte instituţii publice, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
- Asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului;
- Propune consiliului judeţean înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului;
- Prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;
- Asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
- Sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora;
- Acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
- Organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;
- Asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap;
- Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului judeţean.

 

DGASPC Vaslui

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui are ca punct de informare și suport pentru prevenirea, depistarea și raportarea hărțuirii morale și psihologice și/sau a violenței pe criterii de sex sau gen :

egalitatedesanse.sesizari@dgaspc-vs.ro

ASIGURĂM CONFIDENȚIALITATE, SPRIJIN, CONSILIERE PENTRU MENȚINEREA UNUI MEDIU DE LUCRU SIGUR ȘI RESPECTUOS PENTRU TOȚI ANGAJAȚII DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI!

Ghid discriminare DGASPC VS

Infocons

InfoCons 2. png

Anunt public

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN JUDEȚUL VASLUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui informează cetățenii județului Vaslui cu privire la faptul că, începând cu  anul 2023, persoanele cu handicap accentuat și grav pot beneficia, pe lângă decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale, și de ACORDAREA DE TICHTE VALORICE. De menționat faptul că decontarea carburantului necesar deplasării cu autorismul și acordarea de tichete valorice este o alternativă la eliberarea biletelor de călătorie gratuite, persoana cu dizabilități putând opta doar pentru una din cele trei variante.

Modalitatea de decontare a carburantului, reglementată prin Hotărârea nr. 160 din 20 februarie 2023, poate fi consultată aici.(Descarca pdf)

Anexa1-transport-revizuita(Descarca pdf)

Anexa2-decont-carburant-revizuita(Descarca pdf)

Anexa3-bonuri-valorice-carburant(Descarca pdf)

 

Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0235/315138, interior 1134.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech